Самый языкатый сайт Одессы

Кабмін зобов’язав деяких українців за кордоном повернутись й стати на облік у ТЦК

Кабмін зобов’язав деяких українців за кордоном повернутись й стати на облік у ТЦК

Згідно з постановою № 563, дедлайн виконання такої вказівки — 16 червня.

Ці нововведення стосуються лише тих громадян, які раніше знялися з обліку саме для виїзду з країни й пройшли всю необхідну процедуру, включно з візитом до ТЦК, пояснює юрист адвокатського обʼєднання Paradigm Іван Щеглаков.

За його словами, постанова зачепить обмаль людей. В інших військовозобовʼязаних українців за кордоном обовʼязки не змінилися — вони мають оновити свої персональні дані до 16 липня.

«Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови № 563 (тобто з 16 травня — ред.) стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором», — йдеться в пункті 19.

Раніше однією з підстав для зняття з військового обліку був переїзд за кордон. Тепер її прибрали, тому і з’явилась нова норма в постанові Кабміну, пояснює Іван Щеглаков. До цього знятися з обліку для переїзду за кордон можна було після особистого візиту до ТЦК з документами, що підтверджують право на виїзд.

Додамо, що виїзд за кордон не завжди передбачав зняття з обліку. Насамперед це стосувалося випадків, коли людина змінювала ПМЖ (постійне місце проживання).

«Раніше була певна процедура оформлення виїзду на ПМЖ. Так громадянин міг проінформувати Україну, що більше тут не живе, щоб до нього не було питань від військкоматів, податкових органів тощо. Цей процес передбачав кілька кроків: подання податкової декларації, зняття з місця реєстрації, зняття з обліку в ТЦК, також необхідно були стати на консульський облік в новій країні», — пояснює Іван Щеглаков.

Водночас ця процедура не була обов’язковою. Якщо громадянин виїхав і не пройшов її, то не ніс жодної відповідальності й не сплачував штрафів. Однак був ризик, що до нього в майбутньому можуть бути претензії від податкової чи військкомату.

«Але це взагалі нікого не хвилювало. Серед наших клієнтів є чимало тих, хто виїхав за кордон під час війни або й раніше. Жоден із них цю процедуру не проходив, бо вона складна, бюрократична та й великого сенсу в ній не було», — додає юрист.

Він додає, що нова постанова стосується лише тих, хто пройшов цю процедуру і тепер зобовʼязаний виконати розпорядження Кабміну. Таких українців, імовірно, є небагато.

«Ще цікавий нюанс: виїзд на ПМЖ передбачав зняття з місця реєстрації й обліку в ТЦК. А тепер цих людей зобовʼязують з’явитися і стати на облік. Відкрите питання: в яке саме місто вони повинні поїхати і в який ТЦК звернутися, якщо вони не стоять на реєстрації?», — каже Іван Щеглаков

9 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10379, який суттєво збільшив розмір штрафів під час воєнного стану. За порушення правил військового обліку (неявку до ТЦК, несвоєчасне оновлення даних тощо) доведеться сплатити від 17 000 до 25 500 гривень. Документ підписав президент, нововведення почали діяти з 19 травня.

Військовозобовʼязаних українців, які виїхали за кордон і не проходили описану вище процедуру, постанова не стосується. Однак вони, згідно з законом про мобілізацію, мають оновити свої персональні дані до 16 липня. Зробити це можна через електронний кабінет військовозобов’язаного (застосунок Резерв+).

«Якщо вони цього не зроблять, то не зможуть отримувати консульські послуги. Тобто внутрішній чи закордонний паспорт можна буде змінити, лише якщо є оновлені військово-облікові документи», — зазначає юрист.

________________________________________________________________________________________________________________

Кабмин обязал некоторых украинцев за границей вернуться и стать на учет в ТЦК

Согласно постановлению № 563, дедлайн выполнения такого указания — 16 июня.

Эти нововведения касаются только тех граждан, которые ранее снялись с учета именно для выезда из страны и прошли всю необходимую процедуру, включая визит в ТЦК, объясняет юрист адвокатского объединения Paradigm Иван Щеглаков.

По его словам, постановление коснется немногих людей. У остальных военнообязанных украинцев за границей обязанности не изменились — они должны обновить свои персональные данные до 16 июля.

«Граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления № 563 (то есть с 16 мая — ред.) стать на воинский учет путем личного прибытия в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов по их выбору», — говорится в пункте 19.

Ранее одним из оснований для снятия с воинского учета был переезд за границу. Теперь его убрали, поэтому и появилась новая норма в постановлении Кабмина, объясняет Иван Щеглаков. До этого сняться с учета для переезда за границу можно было после личного визита в ТЦК с документами, подтверждающими право на выезд.

Добавим, что выезд за границу не всегда предусматривал снятие с учета. Прежде всего это касалось случаев, когда человек менял ПМЖ (постоянное место жительства).

«Раньше была определенная процедура оформления выезда на ПМЖ. Так гражданин мог проинформировать Украину, что больше здесь не живет, чтобы к нему не было вопросов от военкоматов, налоговых органов и т.д. Этот процесс предусматривал несколько шагов: подача налоговой декларации, снятие с места регистрации, снятие с учета в ТЦК, также необходимо были стать на консульский учет в новой стране», — объясняет Иван Щеглаков.

В то же время эта процедура не была обязательной. Если гражданин выехал и не прошел ее, то не нес никакой ответственности и не платил штрафов. Однако был риск, что к нему в будущем могут быть претензии от налоговой или военкомата.

«Но это вообще никого не волновало. Среди наших клиентов есть немало тех, кто выехал за границу во время войны или раньше. Ни один из них эту процедуру не проходил, потому что она сложная, бюрократическая и большого смысла в ней не было», — добавляет юрист.

Он добавляет, что новое постановление касается только тех, кто прошел эту процедуру и теперь обязан выполнить распоряжение Кабмина. Таких украинцев, вероятно, немного.

«Еще интересный нюанс: выезд на ПМЖ предполагал снятие с места регистрации и учета в ТЦК. А теперь этих людей обязывают явиться и стать на учет. Открытый вопрос: в какой именно город они должны поехать и в какой ТЦК обратиться, если они не стоят на регистрации?», — говорит Иван Щеглаков.

9 мая Верховная Рада приняла законопроект № 10379, который существенно увеличил размер штрафов во время военного положения. За нарушение правил воинского учета (неявку в ТЦК, несвоевременное обновление данных и т.д.) придется заплатить от 17 000 до 25 500 гривен. Документ подписал президент, нововведения начали действовать с 19 мая.

Военнообязанных украинцев, которые выехали за границу и не проходили описанную выше процедуру, постановление не касается. Однако они, согласно закону о мобилизации, должны обновить свои персональные данные до 16 июля. Сделать это можно через электронный кабинет военнообязанного (приложение Резерв+).

«Если они этого не сделают, то не смогут получать консульские услуги. То есть внутренний или загранпаспорт можно будет изменить, только если есть обновленные военно-учетные документы», — отмечает юрист.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top