Самый языкатый сайт Одессы

Повістки у поштовій скриньці: що буде, якщо проігнорувати

Повістки у поштовій скриньці: що буде, якщо проігнорувати

18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію № 10449 Документ передбачає зміни, серед яких – порядок вручення повістки та нового документа — вимоги.

Проте, як повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повістки військовозобов’язані громадяни отримуватимуть, як і раніше, під розпис.

Повістка у поштовій скриньці: чи законно

Юристи Безоплатної правової допомоги та Асоціації правників України розповіли Фактам ICTV, що повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Станом на зараз законодавство чітко не регулює вручення повісток.

– Є в цьому законопроєкті норми, але вони стосуються якраз особистого вручення повістки: що військовослужбовець під час цього має представитися, показати своє посвідчення, зафіксувати вручення повістки на бодикамеру. Також у документі є визначення, що таке повістка, які є її форми, тобто що саме у ній повинно значитися, які реквізити та дані.

Проте нічого не сказано стосовно можливості відправлення повісток поштою або іншим дистанційним способом, – пояснює юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, адвокат АО ЮК АРЕС Євгеній Промський.

Немає положень у законопроєкті і щодо того, де саме можна або не можна отримати повістку. Тому працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) можуть вручити її особисто в руки у будь-якому місці.

Вручити повістку на виклик до ТЦК має змогу й представник місцевого органу самоврядування, керівник підприємства чи організації, де працює чоловік призовного віку, або ж управителі багатоквартирних будинків.

– «Якщо брати ситуацію до ухвалення закону, то повістка у поштовій скринці не вважалася належним врученням повістки, було лише особисте вручення. Фактично після набуття чинності нового документа про мобілізацію це питання так само залишилось неврегулюваним. Змін не відбулось. Тому станом на зараз вручення повістки таким способом буде незаконним. Але теоретично можуть бути внесені зміни до підзаконних нормативно-правових актів, а саме ухвалені постанови Кабміну про порядок мобілізації, і там це може вже бути більш детально розписано», – додає Євгеній Промський.

Тож представники ТЦК мають вручати повістки людям особисто в руки, втім, якщо чоловіка не застали вдома, повістку можуть залишити у поштовій скриньці, ніяких порушень в цьому немає. Однак і належним врученням повістки це не є.

– Жодних негативних наслідків, якщо повістка кинута в скриньку, не буде, це не вважається належним отриманням повістки, – каже Федір Веніславський.

Однак якщо людина не прийшла у ТЦК за викликом, то їй надсилатимуть вимогу. Якщо і її військовозобов’язаний проігнорує, то можуть накласти відповідні санкції.

 Станом на зараз можливості направлення повістки поштою не передбачено. Це положення стосується лише нового документа – вимоги. Там це передбачено. Тож навіть якщо людина її не отримає, теоретично все одно вона буде вважатися такою, яку вручили, – говорить Євгеній Промський.

Зокрема, закон чітко регулює, що повістка має бути вручена особисто після встановлення особистих даних військовозобов’язаного. Тому під час дії воєнного стану кожен має завжди носити з собою документи, щоб за потреби показати їх для перевірки поліцейським.

Юристи зазначили, що вручення повістки, зазвичай першої, спрямоване на уточнення та оновлення інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів та за необхідності оновлення військово-облікових документів.

– Це робиться для встановлення, чи є у військовозобов’язаного відстрочка, який у нього сімейний стан, яка освіта тощо. А потім або одразу треба буде проходити ВЛК, або її проходження призначать на іншу дату, – додає Євгеній Промський.

Мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року указом президента Володимира Зеленського в Україні було запроваджено воєнний стан. Того ж дня оголосили й проведення загальної мобілізації.

З того часу воєнний стан та загальна мобілізація постійно продовжуються на 90 днів. У 2024 році вони тривають до 13 травня 2024 року.


Повестки в почтовом ящике: что будет, если проигнорировать

18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации № 10449 Документ предусматривает изменения, среди которых – порядок вручения повестки и нового документа — требования.

Однако, как сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, повестки военнообязанные граждане будут получать по-прежнему под роспись.

Повестка в почтовом ящике: законно ли

Юристы Бесплатной правовой помощи и Ассоциации юристов Украины рассказали Фактам ICTV, что повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. На сегодняшний день законодательство четко не регулирует вручение повесток.

– Есть в этом законопроекте нормы, но они касаются как раз личного вручения повестки: военнослужащий во время этого должен представиться, показать свое удостоверение, зафиксировать вручение повестки на бодикамеру. Также в документе есть определение, что такое повестка, каковы ее формы, то есть что именно в ней должно значиться, какие реквизиты и данные.

Однако ничего не сказано о возможности отправки повесток по почте или другим дистанционным способом, – объясняет юрист-волонтер горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, адвокат АО ЮК АРЭС Евгений Промский.

Нет положений в законопроекте и относительно того, где именно можно или нельзя получить повестку. Поэтому работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) могут вручить его лично в руки в любом месте.

Вручить повестку по вызову в ТЦК может и представитель местного органа самоуправления, руководитель предприятия или организации, где работает мужчина призывного возраста, или управители многоквартирных домов.

 Если брать ситуацию до принятия закона, то повестка в почтовом ящике не считалась надлежащим вручением повестки, было только личное вручение. Фактически после вступления в силу нового документа о мобилизации этот вопрос остался неурегулированным. Изменений не произошло. Поэтому на данный момент вручение повестки таким способом будет незаконным. Но теоретически могут быть внесены изменения в подзаконные нормативно-правовые акты, а именно приняты постановления Кабмина о порядке мобилизации, и там это может быть более детально расписано, – добавляет Евгений Промский.

Так что представители ТЦК должны вручать повестки людям лично в руки, впрочем, если мужчину не застали дома, повестку могут оставить в почтовом ящике, никаких нарушений в этом нет. Однако и надлежащим вручением повестки это не есть.

– Никаких негативных последствий, если повестка брошена в ящик, не будет, это не считается надлежащим получением повестки, – говорит Федор Вениславский.

Однако если человек не пришел в ТЦК по вызову, то ему будут посылать требование. Если и военнообязанный ее проигнорирует, то могут наложить соответствующие санкции.

– По состоянию на сегодняшний день возможности направления повестки по почте не предусмотрены. Это положение касается только нового документа – требования. Там это предусмотрено. Так что даже если человек его не получит, теоретически все равно он будет считаться таким, который был вручен, – говорит Евгений Промский.

В частности закон четко регулирует, что повестка должна быть вручена лично после установления личных данных военнообязанного. Поэтому во время действия военного положения каждый должен всегда носить с собой документы, чтобы при необходимости показать их для проверки полицейским.

Юристы отметили, что вручение повестки обычно первой направлено на уточнение и обновление информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и при необходимости обновления военно-учетных документов.

– Это делается для установления, есть ли у военнообязанного отсрочка, какое у него семейное положение, какое образование и т.д. А потом либо сразу нужно будет проходить ВЛК, либо ее прохождение назначат на другую дату, – добавляет Евгений Промский.

Мобилизация в Украине


24 февраля 2022 года указом президента Владимира Зеленского в Украине было введено военное положение. В тот же день объявили и проведение всеобщей мобилизации.

С того времени военное положение и всеобщая мобилизация постоянно продолжаются на 90 дней. В 2024 году они продолжаются до 13 мая 2024 года.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top