Самый языкатый сайт Одессы

У якому випадку правоохоронці можуть доставляти людину до ТЦК

У якому випадку правоохоронці можуть доставляти людину до ТЦК

Поліцейські в Україні можуть затримати українця й доправити його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), якщо в нього із собою не буде документів військовозобов’язаного. Про це голова Національної поліції Іван Вигівський заявив агентству «Інтерфакс-Україна» в інтерв’ю, яке опублікували 23 травня.

«Насамперед під час перевірки документів у особи поліцейському необхідно встановити, що саме відсутнє. Якщо під час перевірки в особи відсутні військово-облікові документи й документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи», – сказав він.

Вигівський зазначив, що таке затримання може тривати не більше ніж три години.

За його словами, якщо у громадянина є документ, що посвідчує його особу, але немає документа з ТЦК, поліцейський «документує цей факт, після чого з метою надання правової оцінки діям особи матеріали надсилає до ТЦК та СП».

«Інший випадок: якщо до підрозділу поліції в установленому порядку від ТЦК та СП надходило звернення щодо цієї особи, тоді в поліцейського виникає право на здійснення адміністративного затримання й доставлення її до відповідного ТЦК та СП», – пояснив голова Нацполіції.

Він підкреслив, що до ТЦК військовозобов’язаного можуть доставити також у випадку, якщо поліцейський зупинив порушника правил військового обліку й законодавства про мобілізацію (ст. 210 і ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

«Поліція уповноважена застосовувати заходи примусу. Вид і межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського, може бути застосовано такі заходи примусу, як фізична сила і спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки)», – зазначив Вигівський.

Він також підкреслив, що такого поняття, як «поквартирний обхід», на законодавчому рівні не визначено, але «якщо особа в розшуку, то поліція має право прийти і за адресою проживання».

Журналіст запитав також, як діятиме поліція в ситуації, коли чоловік за кермом їде в невідкладних справах і його зупиняють.

«Якщо особа є правопорушником, то і заходи, які будуть вжиті до нього, не матимуть різниці в порівнянні з іншими порушниками законодавства України. Покарання має бути негайним і невідворотним. Однак ситуації можуть бути різні, тому кожна з них з’ясовується індивідуально з урахуванням тих обставин, які виникли і потребують їхнього вирішення», – пояснив голова Нацполіції.

Також він додав, що поліцейські безпосередньо не будуть вручати повістки до ТЦК та СП – це не передбачено законом.


В каком случае правоохранители могут доставлять человека в ТЦК

Полицейские могут задержать украинца и доставить его в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), если у него с собой не будет документов военнообязанного. Об этом глава Национальной полиции Иван Выговский заявил агентству «Интерфакс-Украина» в интервью, опубликованном 23 мая.

«Прежде всего, во время проверки документов у лица полицейскому необходимо установить, что именно отсутствует. Если во время проверки у лица отсутствуют военно-учетные документы и документы, удостоверяющие личность, полицейский может осуществлять административное задержание для установления личности», – сказал он.

Выговский отметил, что такое задержание может длиться не более трех часов.

По его словам, если у гражданина есть документ, удостоверяющий его личность, но нет документа по ТЦК, полицейский «документирует этот факт, после чего с целью предоставления правовой оценки действиям лица материалы посылает в ТЦК и СП».

«Другой случай: если в подразделение полиции в установленном порядке от ТЦК и СП поступало обращение в отношении этого лица, тогда у полицейского возникает право на осуществление административного задержания и доставку его в соответствующий ТЦК и СП», — пояснил глава Нацполиции.

Он подчеркнул, что в ТЦК военнообязанного могут доставить также в случае, если полицейский остановил нарушителя правил военного учета и законодательства о мобилизации (ст. 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

«Полиция уполномочена применять меры принуждения. Вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица. Обычно, если не установлена причастность лица к совершению преступлений, то к лицу, совершающему злостное неповиновение законному требованию полицейского, могут быть применены такие меры принуждения. , как физическая сила и специальные средства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки)», – отметил Выговский.

Он также подчеркнул, что такое понятие, как «поквартирный обход», на законодательном уровне не определено, но «если лицо в розыске, то полиция имеет право прийти и по адресу проживания».

Журналист спросил также, как будет действовать полиция в ситуации, когда мужчина за рулем едет по неотложным делам и его останавливают.

«Если лицо является правонарушителем, то и меры, которые будут предприняты к нему, не будут иметь разницы по сравнению с другими нарушителями законодательства Украины. Наказание должно быть немедленным и неотвратимым. Однако ситуации могут быть разные, поэтому каждая из них выясняется индивидуально с учетом тех обстоятельств, которые возникли и нуждаются в их решении», – объяснил глава Нацполиции.

Также он добавил, что полицейские напрямую не будут вручать повестки в ТЦК и СП – это не предусмотрено законом.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top