Самый языкатый сайт Одессы

Відстрочка від мобілізації у сфері освіти: деталі закону №10449

Відстрочка від мобілізації у сфері освіти: деталі закону №10449

Всі аспіранти матимуть право на відстрочку від мобілізації, незалежно від форми навчання.

Відповідні норми містить закон №10449, який Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому. Його вже підписав президент Володимир Зеленський.

Мобілізація аспірантів: про що йдеться в законі №10449

Нагадаємо, що згідно з початковою версією урядового законопроєкту про мобілізацію № 10449, аспіранти, які здобувають освіту на умовах контракту (коштом фізичних та юридичних осіб), підлягали призову на час мобілізації

Однак у Верховній Раді наголосили, що не може бути поділу на тих, хто навчається в аспірантурі за контрактом, і на тих, хто навчається на бюджеті. Ця норма суперечила Конституції України та порушувала принцип рівності. Саме тому було вирішено прибрати такий поділ.

Під час ухвалення законопроєкту №10449 у другому читанні всі аспіранти отримали право на відстрочку від мобілізації, незалежно від форми навчання (контрактної чи бюджетної).

Мобілізація студентів

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для: здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

У новій редакції закону №10449 наголошується, що мобілізації в особливий період не підлягають:

  • здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною (дуальною) формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше отриманий;
  • докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;
  • наукові працівники та викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають науковий ступінь і працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем роботи;
  • педагогічні працівники закладів фахової передвищої, професійної, професійно-технічної освіти, шкіл, які працюють не менш як на 0,75 ставки за основним місцем працевлаштування.

Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у ст. 10 II розділу закону України про освіту.


Отсрочка от мобилизации в сфере образования: детали закона №10449

Все аспиранты будут иметь право на отсрочку от мобилизации, независимо от формы обучения.

Соответствующие нормы содержит закон №10449, принятый Верховной Радой во втором чтении и в целом. Его уже подписал президент Владимир Зеленский.

Мобилизация аспирантов: о чем идет речь в законе №10449

Напомним, что согласно начальной версии правительственного законопроекта о мобилизации № 10449, аспиранты, получающие образование на условиях контракта (ценой физических и юридических лиц), подлежали призыву на время мобилизации

Однако в Верховной Раде подчеркнули, что не может быть разделения на обучающихся в аспирантуре по контракту и на обучающихся на бюджете. Эта норма противоречила Конституции Украины и нарушала принцип равенства. Именно поэтому было решено убрать такое деление.

При принятии законопроекта №10449 во втором чтении все аспиранты получили право на отсрочку от мобилизации, независимо от формы обучения (контрактной или бюджетной).

Мобилизация студентов

Мобилизация студентов в особый период не предусмотрена для: соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше ранее получен.

В новой редакции закона №10449 отмечается, что мобилизации в особый период не подлежат:

  • соискатели профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной (дуальной) формам и получают уровень образования, превышающий ранее полученный;
  • докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;
  • научные работники и преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений, имеющих научную степень и работающих не менее чем на 0,75 ставки по основному месту работы;
  • педагогические работники учреждений профессионального высшего, профессионального, профессионально-технического образования, школ, работающих не менее чем на 0,75 ставки по основному месту трудоустройства.

Порядок получения уровней образования отмечен в ст. 10 II раздела Закона Украины об образовании.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top