Самый языкатый сайт Одессы

Заборона надання консульських послуг: консультація адвоката

Заборона надання консульських послуг: консультація адвоката

23 квітня стало відомо про припинення надання консульських послуг чоловікам за кордоном.

Про це йдеться в постанові Кабміну №443. У документі зазначається, що військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, що перебувають за кордоном і подалися на оновлення своїх документів чи то паспортів або ж водійських посвідчень, зможуть отримати свої документи лише на території України.

Це спричинило неабиякий ажіотаж біля державних підприємств Документ (ДП Документ) у різних країнах, а у Варшаві навіть дійшло до бійки.

Журналісти поспілкувалися з головою адвокатського об’єднання Кравець і партнери Ростиславом Кравцем. Що варто знати, та як діяти чоловікам – читайте у матеріалі.

Що відомо про постанову Кабміну №443

23 квітня Кабінет міністрів України постановив, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспорти громадянина України або закордонні паспорти лише в територіальному органі або підрозділі Державної міграційної служби.

Пересилання за кордон паспортів чоловіків, що підлягають мобілізації, більше не здійснюватиметься.

Кого не стосуються обмеження

 • люди з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують цей статус;
 • громадяни, які виїхали як ті, хто супроводжують дружину з інвалідністю, батьків, або батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи;
 • особи, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю першої чи другої групи;
 • батьки, усиновлювачі чи опікуни дітей з інвалідністю до 18 років;
 • батьки повнолітніх осіб, які мають інвалідність першої чи другої групи;
 • дідусі, брати, вітчими дітей з інвалідністю;
 • опікуни людей з інвалідністю у складі родичів першого порядку;
 • громадяни, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.

Що робити чоловікам, які подалися на паспорти за кордоном

За словами адвоката Ростислава Кравця, постанова Кабміну №443 містить у собі пункти, які на сьогодні неможливо виконати.

Як ДП Документ буде визначати законно чи незаконно громадянин України виїхав за кордон – це невідомо. Положень і порядку цієї перевірки немає, і, фактично, цю перевірку провести буде просто неможливо. А якщо особа виїхала до початку війни? То вона позбавляється можливості продовжити свої паспортні документи? Я, все ж таки, чекаю, що хтось з народних депутатів підніме в парламенті цю тему, – сказав він.

Чи можуть люди, які подали документи до 23 числа, отримати свої паспорти

23 квітня на сайті МЗС України опублікували роз’яснення, в якому йдеться, що всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі, у тому числі заяви, подані до 23.04.2024, на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Проте пізніше вийшла постанова Кабміну, у якій йдеться про заборону надсилати ці паспорти за кордон.

– Насправді це роз’яснення міністерства закордонних справ суперечить постанові уряду. Виконати це буде неможливо, – наголосив адвокат.

Чи можна повернути кошти за завчасно сплачені послуги

На думку адвоката, повернути гроші, які люди сплатили з надання послуг ДП Документом, повернути буде неможливо.

– Це можливо лише за рішенням суду. Тому, я думаю, що все, що можуть зробити ці люди – вимагати надсилання цих документів з огляду на те, що вони замовляли їх у той час, коли це було дозволено й вони закон не порушували.

Чи може Польща відправити українців призовного віку додому

23 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти повернути українців призовного віку додому. Він пояснив, що поділяє методи України, яка намагається залучити до участі у війні своїх громадян, адже потреби Сил оборони є колосальними.

На думку Кравця, країни ЄС та інші країни навряд матимуть законні підстави для екстрадиції українських чоловіків.

–» Насправді я думаю, що це маніпуляція. Я не думаю, що міністр оборони Польщі саме в такому сенсі говорив. Що значить сприяти? Тобто збройні сили застосовувати до мирних громадян? Я думаю, що це маніпуляція. Я не думаю, що якась країна світу буде екстрадувати українців додому. Вони не вчиняли жодних злочинів для того, щоб їх екстрадувати», – наголосив адвокат.


Запрет предоставления консульских услуг: консультация адвоката

23 апреля стало известно о прекращении предоставления консульских услуг мужчинам за границей.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №443. В документе отмечается, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей и подавшиеся на обновление своих документов или паспортов или водительских удостоверений, смогут получить свои документы только на территории Украины.

Это привело к немалому ажиотажу у государственных предприятий Документ (ДП Документ) в разных странах, а в Варшаве даже дошло до драки.

Журналисты пообщались с главой адвокатского объединения Кравец и партнеры Ростиславом Кравцем. Что нужно знать и как действовать мужчинам – читайте в материале.

Что известно о постановлении Кабмина №443

23 апреля Кабинет министров Украины постановил, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспорта гражданина Украины или загранпаспорта только в территориальном органе или подразделении Государственной миграционной службы.

Пересылка за границу паспортов подлежащих мобилизации мужчин больше не будет осуществляться.

Кого не касаются ограничения

 • люди с инвалидностью, имеющие документы, подтверждающие этот статус;
 • граждане, выехавшие как сопровождающие жену с инвалидностью, родителей или родителей жены с инвалидностью первой или второй группы;
 • лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью первой или второй группы;
 • родители, усыновители или опекуны детей с инвалидностью до 18 лет;
 • родители совершеннолетних лиц, обладающих инвалидностью первой или второй группы;
 • дедушки, братья, отчие детей с инвалидностью;
 • опекуны людей с инвалидностью в составе родственников первого порядка;
 • граждане, имеющие детей с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей.

Что делать мужчинам, подавшимся на паспорта за границей

По словам адвоката Ростислава Кравца, постановление Кабмина №443 включает в себя пункты, которые на сегодняшний день невозможно выполнить.

«Как ГП Документ будет определять законно или незаконно гражданин Украины уехал за границу – это неизвестно. Положений и порядка этой проверки нет, и фактически эту проверку провести будет просто невозможно. А если человек уехал к началу войны? Так она лишается возможности продлить свои паспортные документы? Я все же жду, что кто-то из народных депутатов поднимет в парламенте эту тему,» – сказал он.

Могут ли люди, подавшие документы до 23 числа, получить свои паспорта

23 апреля на сайте МИД Украины опубликовали разъяснение, в котором говорится, что все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные к указанной дате, будут рассмотрены и проработаны консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе заявления, поданные до 23.04.2024, на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу

Однако позже вышло постановление Кабмина, в котором говорится о запрете отправлять эти паспорта за границу.

– «На самом деле это разъяснение министерства иностранных дел противоречит постановлению правительства. Выполнить это будет невозможно», – подчеркнул адвокат.

Можно ли вернуть средства за заранее уплаченные услуги

По мнению адвоката, вернуть деньги, которые люди оплатили по предоставлению услуг ГП Документом, вернуть невозможно.

«Это возможно только по решению суда. Поэтому, я думаю, что все, что могут сделать эти люди – требовать отправки этих документов, учитывая, что они заказывали их в то время, когда это было разрешено и закон не нарушался».

Может ли Польша отправить украинцев призывного возраста домой

23 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна готова помочь вернуть украинцев призывного возраста домой. Он пояснил, что разделяет методы Украины, которая пытается привлечь к участию в войне своих граждан, ведь потребности Сил обороны колоссальны.

По мнению Кравца, страны ЕС и другие страны вряд ли будут иметь законные основания для экстрадиции украинских мужчин.

–» На самом деле я думаю, что это манипуляция. Я не думаю, что министр обороны Польши именно в таком смысле говорил. Что значит способствовать? То есть вооруженные силы применять к мирным гражданам? Я думаю, что это манипуляция. Я не думаю, что какая-то страна мира будет экстрадировать украинцев домой. Они не совершали никаких преступлений для того, чтобы их экстрадировать», — подчеркнул адвокат.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины

Leave a comment

Top