Самый языкатый сайт Одессы

Україна відзначає День слов’янської писемності і культури

Україна відзначає День слов’янської писемності і культури

24 травня в Україні відзначають День слов’янської писемності і культури. Цього дня також вшановують пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, які були просвітниками. Вони відігравали важливу роль у становленні та розвитку слов’янського письменства і культури.

Кирило та Мефодій були просвітниками та проповідники християнства, творцями кириличної абетки, перекладачами церковних книг. Вони народилися в IX столітті в грецькому місті Солунь у сім’ї воєначальника.

На основі грецької абетки Кирило створив слов’янську абетку. Щоб передати фонетичні особливості слов’янської звукової системи, він доповнив абетку новими буквами, запозиченими з глаголиці. Згодом глаголиця лягла в основу кирилиці, на основі якої сформувалися алфавіти багатьох слов’янських народів.

В історії слов’янських народів запровадження кирилиці стало величезним культурним зрушенням, оскільки сприяло формуванню власних мов, освіти, традицій та культури.

Кирило та Мефодій вели просвітницьку діяльність та перекладали слов’янською мовою церковні книги, зокрема Євангеліє та Псалтир, а також самі писали оригінальні твори.

Початком офіційного відзначення цього свята на державному рівні в нашій країні став Указ Президента України від 17 вересня 2004 року в якому підтримуючи ініціативу Національної академії наук України, громадських та релігійних організацій день 24 травня встановлено Днем слов’янської культури і писемності.

У мирний час в Україні цього дня проходили просвітницькі та культурні заходи, науково-практичні конференції, зустрічі з читачами в бібліотеках, концерти і фестивалі, присвячені українській мові та культурі.


Украина отмечает День славянской письменности и культуры

24 мая в Украине отмечают День славянской письменности и культуры. В этот день также чтят память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые были просветителями. Они играли немаловажную роль в становлении и развитии славянской письменности и культуры.

Кирилл и Мефодий были просветителями и проповедниками христианства, создателями кириллического алфавита, переводчиками церковных книг. Они родились в IX веке в греческом городе Солунь в семье военачальника.

На основе греческого алфавита Кирилл создал славянский алфавит. Чтобы передать фонетические особенности славянской звуковой системы, он дополнил алфавит новыми буквами, заимствованными из глаголицы. Впоследствии глаголица легла в основу кириллицы, на основе которой сформировались алфавиты многих славянских народов.

В истории славянских народов введение кириллицы стало огромным культурным сдвигом, поскольку способствовало формированию собственных языков, образования, традиций и культуры.

Кирилл и Мефодий вели просветительскую деятельность и переводили на славянский язык церковные книги, в частности Евангелие и Псалтырь, а также сами писали оригинальные произведения.

Началом официального празднования этого праздника на государственном уровне в нашей стране стал Указ Президента Украины от 17 сентября 2004 года, в котором поддерживая инициативу Национальной академии наук Украины, общественных и религиозных организаций, день 24 мая установлен Днем славянской культуры и письменности.

В мирное время в Украине в этот день проходили просветительские и культурные мероприятия, научно-практические конференции, встречи с читателями в библиотеках, концерты и фестивали, посвященные украинскому языку и культуре.

📌Сайт
📌Телеграм
📌Facebook
📌Insta

Top